巴厘岛拟对于疑似新型流感传染者血检

  印度尼西亚游览胜地巴厘岛的国际机场暗示 ,该机场规划于近期最先对于疑似传染甲型H1N1流感的入境者举行血液医学查抄 。  机场卫生部分官员纽曼·穆尔蒂亚萨说,机场将在入境搭客下飞机前确认他们的康健记载,并要求疑似传染甲型H1N1流感的搭客接管血液医学查抄 ,估计30分钟内就能得到查验成果。  他说 ,最近天天约有7000名搭客经由过程巴厘岛国际机场入境印尼,是以机场不成能对于所有入境者举行血检。  今朝,印尼首好看加达的苏加诺-哈达国际机场虽然尚未对于甲型H1N1流感疑似传染者血检的规划 ,但该机场预备近期安装体温检测装配,辨认有发热症状的入境者,以便做进一步检测 。

ManBetX体育官网-官方网站
【读音】:

  yìn dù ní xī yà yóu lǎn shèng dì bā lí dǎo de guó jì jī chǎng àn shì ,gāi jī chǎng guī huá yú jìn qī zuì xiān duì yú yí sì chuán rǎn jiǎ xíng H1N1liú gǎn de rù jìng zhě jǔ háng xuè yè yī xué chá chāo 。  jī chǎng wèi shēng bù fèn guān yuán niǔ màn ·mù ěr dì yà sà shuō ,jī chǎng jiāng zài rù jìng dā kè xià fēi jī qián què rèn tā men de kāng jiàn jì zǎi ,bìng yào qiú yí sì chuán rǎn jiǎ xíng H1N1liú gǎn de dā kè jiē guǎn xuè yè yī xué chá chāo ,gū jì 30fèn zhōng nèi jiù néng dé dào chá yàn chéng guǒ 。  tā shuō ,zuì jìn tiān tiān yuē yǒu 7000míng dā kè jīng yóu guò chéng bā lí dǎo guó jì jī chǎng rù jìng yìn ní ,shì yǐ jī chǎng bú chéng néng duì yú suǒ yǒu rù jìng zhě jǔ háng xuè jiǎn 。  jīn cháo ,yìn ní shǒu hǎo kàn jiā dá de sū jiā nuò -hā dá guó jì jī chǎng suī rán shàng wèi duì yú jiǎ xíng H1N1liú gǎn yí sì chuán rǎn zhě xuè jiǎn de guī huá ,dàn gāi jī chǎng yù bèi jìn qī ān zhuāng tǐ wēn jiǎn cè zhuāng pèi ,biàn rèn yǒu fā rè zhèng zhuàng de rù jìng zhě ,yǐ biàn zuò jìn yī bù jiǎn cè 。

leave a comments

image