芬兰严酷限定游客携带烟草成品入境

  从7月1日起,芬兰最先履行新烟草法 ,严酷限定入境游客携带的烟草成品数目 。  按照新烟草法 ,本日起,欧友邦家的游客进入芬兰时携带的烟草成品包装上,必需标有芬兰语以及瑞典语的康健警示 ,并注明焦油 、尼古丁和一氧化碳含量 。假如包装不切合划定,入境时至多只能携带200支卷烟 、50支雪茄烟、100支小雪茄烟以及250克散装烟草。  从欧盟之外地域前去芬兰的游客仍根据原先的有关划定履行。

ManBetX体育官网-官方网站
【读音】:

  cóng 7yuè 1rì qǐ ,fēn lán zuì xiān lǚ háng xīn yān cǎo fǎ ,yán kù xiàn dìng rù jìng yóu kè xié dài de yān cǎo chéng pǐn shù mù 。  àn zhào xīn yān cǎo fǎ ,běn rì qǐ ,ōu yǒu bāng jiā de yóu kè jìn rù fēn lán shí xié dài de yān cǎo chéng pǐn bāo zhuāng shàng ,bì xū biāo yǒu fēn lán yǔ yǐ jí ruì diǎn yǔ de kāng jiàn jǐng shì ,bìng zhù míng jiāo yóu 、ní gǔ dīng hé yī yǎng huà tàn hán liàng 。jiǎ rú bāo zhuāng bú qiē hé huá dìng ,rù jìng shí zhì duō zhī néng xié dài 200zhī juàn yān 、50zhī xuě qié yān 、100zhī xiǎo xuě qié yān yǐ jí 250kè sàn zhuāng yān cǎo 。  cóng ōu méng zhī wài dì yù qián qù fēn lán de yóu kè réng gēn jù yuán xiān de yǒu guān huá dìng lǚ háng 。

leave a comments

image